Tietoa meistä

Helsingin aikuisopisto

Helsingin aikuisopisto on yksi Suomen suurimmista yksityisistä kansalaisopistoista ja kaikille avoin oppimisen ja hyvinvoinnin keskus. Opiston rehtorina toimii Anne Leinonen.

Opisto on vapaan sivistystyön lain piiriin kuuluva kansalaisopisto, joka saa lakisääteistä valtionosuutta.

Helsingin aikuisopisto kuuluu Kansalaisopistojen liittoon (KoL). Kansalaisopistoja on Suomessa yhteensä 181. Ne toimivat miltei jokaisessa kunnassa 650 000 opiskelijan ja 2 miljoonan opetustunnin voimin.

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Laki vapaasta sivistystyöstä 1 § (29.12.2009/1765)

Laaja opetustarjonta

Kansalaisopistokurssit ovat kaikille avoimia, eri ainealueiden kursseja (mm. kielet, liikunta, tanssi, hyvinvointi ja terveys, kuvalliset taiteet ja taidet, kädentaidot, musiikki, teatteri, digitaidot).

Avointa yliopisto-opetusta toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylä, Turun ja Vaasan yliopistojen kanssa lähi- ja monimuoto-opetuksen muodossa.

Tilauskoulutusta suunnataan yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin henkilöstölle. Koulutus voi olla yksittäisiä kursseja tai laajempia kokonaisuuksia räätälöitynä tilaajan toivomusten mukaan työpaikoilla tai opiston tiloissa.

Opisto lukuina 2022

  • n. 780  kurssia
  • n. 8 400 opiskelijaa
  • n. 16 000 opetustuntia
  • n. 2500 tuntiopettajaa
  • 24 päätoimista toimihenkilöä

Pitkä historia

Opiston perusti vuonna 1961 ammatillisen edunvalvonnan keskusjärjestö TVK. Vuodesta 1967 opisto toimi silloin valmistuneessa kiinteistössä Töölöntullinkadulla ja oli yksi talon perustajaorganisaatioista. Vuosina 1962-1996 opiston nimi oli Virkailijain kansalaisopisto ja vuonna 1996 se muuttui nykyiseen muotoonsa Helsingin aikuisopistoksi. Opisto muutti uuteen opistotaloon Runeberginkatu 22-24:ään kesäkuussa 2020. Tutustu vuonna 2011 julkaistuun Helsingin aikuisopiston juhlakirjaan.

Toiminta-ajatus ja arvot

Opisto toimii kaikille avoimena oppimisyhteisönä, jossa jokainen voi edistää oppimistaan, henkistä kasvuaan ja tavoitteitaan. Noudatamme toiminnassamme seuraavia arvoja:

Asiakaslähtöisyys on asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamista ja oppijakeskeisyyttä.

Yhteistoiminnallisuus on ihmisten kunnioittamista, avointa vuoro-vaikutusta sidosryhmien kanssa ja yhdessä tekemistä.

Moniarvoisuus on erilaisten elämänkatsomusten, toiminta-tapojen ja todellisuuksien havaitsemista, kokemista ja analysointia sekä moninaisuuden ymmärtämistä.

Kansainvälisyys on globaalin ja monikulttuurisen elinympäristön tarkastelemista oman kansallisen kulttuuriperintömme pohjalta.

Tavoitteellisuus on asetettuihin oppimistavoitteisiin pyrkimistä käyttäen sekä perinteisiä että uutta luovia toimintatapoja.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on sitä, että opistossa suhtaudutaan kaikkiin samanarvoisesti riippumatta iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä tai poliittisesta taustasta, kielestä, maailmankatsomuksesta, uskonnosta, terveydentilasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Opistotalo on vanha tyttönorssi

Tutustu vuonna 1923 valmistuneen rakennuksen historiaan ja peruskorjaukseen.

Palkinnot ja sitoumukset

Vuonna 2007 Opetusministeriö myönsi Helsingin aikuisopistolle ensimmäisenä kansalaisopistona pääkaupunkiseudulla kansalaisopistojen laatupalkinnon.

Opisto on julistautunut Sisäasiainministeriön mukaisen kampanjan Syrjinnästä vapaaksi alueeksi.

Opisto on allekirjoittanut valtakunnallisen yritysvastuuverkosto FIBS ry:n monimuotoisuussitoumuksen.

Opistoa ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto TJO ry

Aktiivi-Instituutti, peruskoulu ja työvoimakoulutus kuuluvat samaan organisaatioon.