Yhteiskunnallinen tehtävämme

 • Opisto on vapaan sivistystyön lain piiriin kuuluva yksityinen kansalaisopisto, jonka toimintaa valvoo opetus- ja kulttuuriministeriö. Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää jatkuvan oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.
 • Opiston omistaja ja ylläpitäjä on ammattiliittojen muodostama Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry.

Toiminta-ajatuksemme

Opisto toimii kaikille avoimena oppimisyhteisönä, jossa jokainen voi edistää oppimistaan, henkistä kasvuaan ja tavoitteitaan.

 • Asiakaslähtöisyys on asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamista ja oppijakeskeisyyttä.
 • Yhteistoiminnallisuus on ihmisten kunnioittamista, avointa vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa ja yhdessä tekemistä.
 • Moniarvoisuus on erilaisten elämänkatsomusten, toimintatapojen ja todellisuuksien havaitsemista, kokemista ja analysointia sekä monimuotoisuuden ymmärtämistä.
 • Kansainvälisyys on globaalin ja monikulttuurisen elinympäristön tarkastelemista oman kansallisen kulttuuriperintömme pohjalta.
 • Tavoitteellisuus on asetettuihin oppimistavoitteisiin pyrkimistä käyttäen sekä perinteisiä että uutta luovia toimintatapoja.
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opistossa syntyvät siitä, että kohtaamme jokaisen samanarvoisena ihmisenä, riippumatta iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä tai poliittisesta taustasta, kielestä, maailmankatsomuksesta, uskonnosta, terveydentilasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Edistämme kulttuurien moninaisuutta järjestämällä omaehtoista kotoutumiskoulutusta sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutusta yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Olemme sitoutuneet tekemään hyvää työtä globaalin pakolaisuuden ja maahanmuuttoon päätyneiden yksilöiden integroimiseen yhteiskuntaamme.

Kansalaisopistotoiminnan hyödyt ja positiiviset saavutukset

 • Kansalaisopistotoimintamme avulla tuotamme hyvinvointia ja osaamista opiskelijoillemme sekä säästöä kunnalle. Tämä ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) vuonna 2019 teettämästä tutkimuksesta ”Hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa – kansalaisopiston hyödyt osallistujille, kaupungille ja alueelle”. Kansalaisopiston hyödyt voidaan tutkimuksen mukaan lajitella niiden tuottaman pääoman mukaisesti seuraavasti: sosiaalinen, identiteetti-, osaamis- ja terveyspääoma.
 • Tarjoamme hyvinvointia ja terveyttä edistäviä kursseja kaikille iästä tai lähtötaidoista riippumatta. Valikoimassamme on myös seniorikursseja ja aikuinen–lapsi-kursseja.
 • Edistämme liikunnan ja kulttuurin harrastamista tarjoamalla liikunta- ja kulttuurietujen käyttöä maksuvälineinä.
 • Myönnämme vuosittain alennuksia opintosetelirahoituksen avulla harkinnan mukaan.
 • Tarjoamme ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä mahdollistavia kursseja sekä edistämme työllistymis- tai työnvaihdosmahdollisuuksien parantamista tarjoamalla mm. avoimen yliopiston opintoja.
 • Toteutamme avointa yliopisto-opetusta yhteistyössä Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Turun ja Vaasan yliopistojen kanssa.

Hankkeet ja projektit

 • Toteutamme vuosittain useita hankkeita, kuten esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien koulutusta ja digitaitoa edistämään.

Työllistäminen

 • Työllistämme vuosittain n. 200 tuntiopettajaa.
 • Tarjoamme oppisopimusmahdollisuuksia ja järjestämme työkokeiluja mm. Vervestä ja Mehiläisestä tuleville hakijoille.
 • Tarjoamme iltavahtimestarin työtä opiskelijoille ja eläkeläisille sekä kesätyöpaikkoja nuorille.

Tukeminen

 • Sponsorointiohjelman avulla tuemme koulutusalaan liittyviä hankkeita pienillä summilla.
 • Annankadun liikuntatiloja siivoaa Aulakoti.

Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät

 • Kuulumme edunvalvontajärjestö Kansalaisopistojen liitto KoLiin, joka kehittää ja vahvistaa kansalaisopistojen sekä vapaan sivistystyön asemaa suomalaisessa aikuiskoulutusjärjestelmässä.
 • Opiston ylläpitäjäyhdistys kuuluu yksityisen opetusalan työnantajajärjestöön, Sivistysalan työnantajat ry:hyn.
 • Teemme yhteistyötä kansalaisopistokentän ja Helsingin yksityisten kansalaisopistojen kanssa.
 • Teemme yhteistyötä Uudenmaan Ely-keskuksen, Uudenmaan TE-toimiston ja pääkaupunkiseudun kuntakokeilujen kanssa.
 • Teemme yhteistyötä Helsingin osaamiskeskuksen (Oske) kanssa, joka välittää lukutaito-opiskelijoita aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen lukutaitovaiheeseen ja vapaan sivistystyön lukutaidon  koulutuksiin.
 • Kuulumme Töölö-seura ry:hyn edistääksemme paikallisen alueen kehittämistä ja viihtyvyyttä.
 • Olemme sisäasiainministeriön mukaisen kampanjan mukainen Syrjinnästä vapaa alue.
 • Olemme allekirjoittaneet valtakunnallisen yritysvastuuverkosto FIBS ry:n monimuotoisuussitoumuksen.

Lue seuraavaksi