Search Etusivu Toggle Menu
Home Search
Helsingin aikuisopisto > Opisto > Tietoa opistosta

Helsingin aikuisopisto on kaikille avoin oppimisen ja hyvinvoinnin keskus sekä yksi Suomen suurimmista yksityisistä kansalaisopistoista. Vuonna 1961 perustettu opisto on vapaan sivistystyön lain piiriin kuuluva kansalaisopisto. Opisto saa lakisääteistä valtionosuutta ja Helsingin kaupungin avustusta. Muut päätulonlähteet ovat työvoimapoliittisen koulutuksen tuotot ja opiskelijamaksut. Opisto toimii Töölöntullinkadulla ja perusopetuksen talossa Arkadiankadulla sekä liikuntatilassa Annankadulla. Lue lisää opiston esitteestä.

Laaja opetustarjonta

 • Kansalaisopistokurssit ovat kaikille avoimia, eri ainealueiden kursseja (mm. kielet, liikunta, tanssi, taide, kädentaidot, musiikki, tietotekniikka).
 • Aikuisille maahanmuuttajille suunnatun työvoimakoulutuksen järjestäjänä opisto on yksi pääkaupunkiseudun suurimmista. Opisto järjestää kotoutumiskoulutusta sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutusta yhteistyössä TE-toimiston kanssa.
 • Perusopetusta tarjotaan 18 vuotta täyttäneille maahanmuuttajille. Tavoitteena on valmiudet jatko-opiskeluun ja/tai työelämään sekä mahdollisuus opiskella yksittäisiä aineita aineopiskelijana. Koulutusta toteutetaan Opetushallituksen aikuisten perusopetusta koskevien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
 • Avoin yliopisto-opetus toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistojen kanssa lähi- ja monimuoto-opetuksen muodossa.
 • Henkilöstö- ja tilauskoulutusta suunnataan yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin henkilöstölle. Koulutus voi olla yksittäisiä kursseja tai laajempia kokonaisuuksia räätälöitynä tilaajan toivomusten mukaan työpaikoilla tai opiston tiloissa.

Opisto lukuina vuonna 2017

 • n. 53 000 opetustuntia (sis. vapaan sivistystyön, työvoimakoulutuksen, peruskoulun ja avoimen yliopisto-opetuksen)
 • n. 12 500 opiskelijaa
 • n. 1 050 opintoryhmää
 • 43 päätoimista toimihenkilöä
 • n. 250 tuntiopettajaa
 • 35 opetustilaa opiston päätoimipaikassa
 • kansalaisopistoja on Suomessa yhteensä 181 ja jotka toimivat jokaisessa kunnassa 650 000 opiskelijan ja 2 miljoonan opetustunnin voimin

Opistoa ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry

Opiston omistaja ja ylläpitäjä on toimihenkilöliittojen muodostama Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry (TJO). Opistoa johtaa 10-jäseninen hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Tehy ry:n järjestöpäällikkö Tanu Heikkinen. TJO:n johtavana rehtorina toimii Kari Karvonen. Apulaisrehtorina toimii Jyrki Sipilä, joka johtaa myös perusopetusta. Työvoimapoliittisen koulutuksen koulutusjohtajana toimii Sirpa Rönkkö. Helsingin aikuisopisto kuuluu Kansalaisopistojen liittoon KoL:oon ja ylläpitäjäyhdistys yksityisen opetusalan työnantajajärjestöön, Sivistysalan työnantajat ry:een.

Tiiviit kansainväliset yhteydet

Helsingin aikuisopisto tekee yhteistyötä eurooppalaisten koulutus- ja kulttuurialan organisaatioiden kanssa. Lisäksi opisto toteuttaa Euroopan komission ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamia projekteja. Kansainvälisyyttä luovat laaja vieraiden kielten ja Finnish for Foreigners -kurssitarjonta sekä koulutus maahanmuuttajille valtion rahoittaman työvoimakoulutuksen ja perusopetuksen saralla.

Tutustu tarkemmin opiston kansainväliseen toimintaan eri vuosina.

Helsingin aikuisopistolla on pitkä historia

Opiston perusti vuonna 1961 ammatillisen edunvalvonnan keskusjärjestö TVK. Vuodesta 1967 opisto on toiminut silloin valmistuneessa kiinteistössä Töölöntullinkadulla. Opisto on yksi talon perustajaorganisaatioista. Vuosina 1962-1996 opiston nimi oli Virkailijain kansalaisopisto ja vuonna 1996 se muuttui nykyiseen muotoonsa Helsingin aikuisopistoksi.

Tutustu opiston vuonna 2011 julkaistuun Helsingin aikuisopiston juhlakirjaan.

Toiminta-ajatus ja arvot

Opisto toimii kaikille avoimena oppimisyhteisönä, jossa jokainen voi edistää oppimistaan, henkistä kasvuaan ja tavoitteitaan. Noudatamme toiminnassamme seuraavia arvoja:

 • Asiakaslähtöisyys on asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamista ja oppijakeskeisyyttä.
 • Yhteistoiminnallisuus on ihmisten kunnioittamista, avointa vuoro-vaikutusta sidosryhmien kanssa ja yhdessä tekemistä.
 • Moniarvoisuus on erilaisten elämänkatsomusten, toiminta-tapojen ja todellisuuksien havaitsemista, kokemista ja analysointia sekä suvaitsevaa ymmärtämistä.
 • Kansainvälisyys on globaalin ja monikulttuurisen elinympäristön tarkastelemista oman kansallisen kulttuuriperintömme pohjalta.
 • Tavoitteellisuus on asetettuihin oppimistavoitteisiin pyrkimistä käyttäen sekä perinteisiä että uutta luovia toimintatapoja.
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on sitä, että opistossa suhtaudutaan kaikkiin samanarvoisesti riippumatta iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä tai poliittisesta taustasta, kielestä, maailmankatsomuksesta, uskonnosta, terveydentilasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Oppimisen tavoitteet ja opetuksen toimintastrategiat

 • Kokonaisvaltaisen maailmankuvan ja ihmiskäsityksen muodostuminen
  Kokonaisvaltainen asioiden käsittely; olennaisen tiedon etsiminen ja välittäminen; eri oppiaineiden välinen yhteistyö
 • Nykyisten ajattelu- ja toimintamallien arvioiminen
  Erilaisten todellisuuksien havaitseminen, kokeminen ja eritteleminen; moniarvoisuus opetuksessa; kriittiseen tarkasteluun kannustava opetus; opetuksen jatkuva kriittinen arvioiminen
 • Tasa-arvon edistyminen
  Vähän koulutusta saaneille ja syrjäytyneille suunnattu opetus; maahanmuuttajien koulutus painopistealueena; työttömien koulutus; sukupuolten tasa-arvokasvatus; erilaisuuden hyväksymiseen ja suvaitsevaisuuteen kannustava opetus
 • Elinympäristön muutosten ymmärtäminen ja hallinta
  Elämän hallintaan ja kriiseihin valmentava koulutus; elämäntavan muutoksia tarkasteleva koulutus; ympäristökasvatus; tietoyhteiskunnan haasteisiin valmentava koulutus; mediakriittisyys; kansainvälistävä ja kulttuurierot huomioonottava koulutus
 • Kansainvälisyyteen kasvaminen
  Monipuolinen kieltenopetus; kansainväliset yhteistyöverkostot ja projektit; vieraiden kulttuurien opetus; ulkomaalaisten koulutus; opintomatkat, retket ja seminaarit ulkomaille; vieraskielinen opetus.
 • Suomalaisen identiteetin vahvistuminen
  Suomen kielen, kulttuurin ja historian opetus; suomalaisuus kansainvälistymisen perustana; suomen kielen käytön vaaliminen; oman kulttuurin arvostaminen
 • Esteettisen maailman ymmärtäminen
  Monipuolinen tavoitteellinen taidekasvatus (kokeminen, tekeminen ja arviointi); painopistealueena visuaaliset taiteet (kuvataide, valokuva, elokuva, mediat); eri kulttuurimuotoihin perehdyttäminen; taiteen perusopetus; yhteistyö taidekorkeakoulujen kanssa.
 • Yhteiskunnalliseen osallistumiseen ohjautuminen
  Aktiivisen kansalaisuuden tukeminen; lähidemokratian toteutumista tukeva opetus; järjestötoimintavalmiuksien opetus; laajempaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen valmentava opetus.
 • Ihmisen hyvinvoinnin lisääminen
  Elämäntaito- ja ihmissuhdekurssit; itsetuntemuskurssit; yhteistoimintataitojen ja tiimityön koulutus; vuorovaikutustaidot; positiivisen ajattelun kurssit; tapakasvatus; monipuolinen terveys- ja liikuntakasvatus; itsehoitokurssit; kauneus- ja tyylikurssit; terveellisten elämäntapojen korostaminen.
 • Oppimiskyvyn ylläpitäminen ja kehittyminen
  Elinikäinen oppiminen koulutuksen lähtökohtana; opiskelutaidon opetus; monipuoliset oppimis- ja opetusmenetelmät; avoimien oppimisympäristöjen kehittäminen; yksilöllisten opetusjärjestelyjen kehittäminen; abikurssit; eri opetusaloja yhdistävät kurssit.
 • Ilmaisu- ja viestintätaitojen kehittyminen
  Viestintä- ja mediakasvatus; ilmaisu- ja esiintymistaidon opetus; puhumisen ja kirjoittamisen opetus; kirjallisuuden opetus; luovien voimavarojen hyödyntäminen; laaja, monipuolinen kielten opetus; myös harvinaisten kielten opetusta; kielimatkat.
 • Tietotekniikan mahdollisuuksien hyödyntäminen
  Tietotekniikan perusvalmiuksien opetus; virtuaaliopetuksen edistäminen; multimediakoulutus; ikääntyvien tietoteknisten valmiuksien kehittäminen.
 • Korkea-asteen koulutuksen hyödyntäminen
  Avoimen yliopisto-opetuksen monipuolinen, uusiutuva tarjonta; monimuoto-opiskeluun panostaminen; valinnaisten opiskelumuotojen tarjonta; pääkaupunkiseudun muuta tarjontaa täydentävä opetus; yhteistyö useiden eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.
 • Työelämässä tarvittavien valmiuksien lisääminen
  Työllistymisen ja työnhakuvalmiuksien edistäminen; ammatillisia perusvalmiuksia edistävä koulutus (ilmaisu- ja viestintäkasvatus; kielten opetus; tietotekniikan perusopetus; vuorovaikutustaitojen kehittäminen; kansainvälisyyskasvatus); työkykyä ylläpitävä koulutus; henkilöstökoulutus asiakkaan toivomusten mukaan; käytännön harjoittelun järjestäminen aikuisopetukseen erikoistuville opettajille; pedagoginen täydennyskoulutus; henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat.
 • Maahanmuuttajien kotoutumisen edistyminen
  Työvoimapoliittisen koulutuksen lisääminen ja tehostaminen; suomen kielen ja kulttuurin opetus painopistealueena; maahanmuuttajien työllistymistä edistävä koulutus; eurooppalaiset ja kotimaiset projektit.
 • Eläkeläis- ja vanhusväestön elämänlaadun parantuminen
  Vanhenemiseen liittyvien asioiden käsittely; ikääntyvälle väestölle suunnatut kurssit; yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen kanssa.
 • Vapaa-ajan mielekäs käyttö
  Käden taitoja kehittävä koulutus; taideaineiden opetus; liikuntakasvatus; kielten opetus; tietotekniikan koulutus; veneilykurssit; luonto- ja vaelluskurssit.

Palkinnot ja sitoumukset

Opiston Y-tunnus: 0203131-0