Tietoa meistä

Helsingin aikuisopiston peruskoulu

Helsingin aikuisopiston peruskoulu on yksi Suomen suurimmista aikuisten perusopetusta tarjoavista oppilaitoksista.

Peruskoulussa työskentelee vuosittain noin 35 henkilöä ja sillä on nelihenkinen johtoryhmä. Koulua johtaa rehtori Jyrki Sipilä.

Aikuisten perusopetuksen (Perusopetuslaki 46 §, 30.12.2020/1216) tarkoitus on antaa aikuisille, joiden peruskoulutus on syystä tai toisesta jäänyt kesken tai sitä ei ole käyty ollenkaan, perustiedot ja -taidot elämässä ja koulutuspolulla selviämiseen. Aikuisten perusopetuksen jälkeen opiskelijalla on valmiudet jatko-opiskeluun toisen asteen oppilaitoksessa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa, tai työelämään siirtymiseen.

Opetussuunnitelma

Aikuisten perusopetusta annetaan Helsingin aikuisopiston peruskoulussa Opetushallituksen aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja niiden pohjalle rakennetun Helsingin aikuisopiston peruskoulun oman opetussuunnitelman mukaisesti. (PDF-tiedosto ei ole saavutettava)

Opiskelijalle aikuisten perusopetus on maksutonta, lukuun ottamatta aineopetusta, josta voidaan periä pieni maksu.

PERUSOPETUS LUKUINA 2021

  •  350 opiskelijaa
  • 9 800 kurssisuoritusta
  • 15 000 tuntia opetusta ja ohjausta.
  • lakisääteistä valtionosuutta noin 3,3 miljoonaa euroa vuosittain.

Sitoumukset

Helsingin aikuisopisto on julistautunut Sisäasiainministeriön kampanjan mukaisesti Syrjinnästä vapaaksi alueeksi.

Helsingin aikuisopisto on allekirjoittanut valtakunnallisen yritysvastuuverkosto FIBS ry:n monimuotoisuussitoumuksen.

Toiminta-ajatus ja arvot

Opisto toimii kaikille avoimena oppimisyhteisönä, jossa jokainen voi edistää oppimistaan, henkistä kasvuaan ja tavoitteitaan. Noudatamme toiminnassamme seuraavia arvoja:

Asiakaslähtöisyys on asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamista ja oppijakeskeisyyttä.

Yhteistoiminnallisuus on ihmisten kunnioittamista, avointa vuoro-vaikutusta sidosryhmien kanssa ja yhdessä tekemistä.

Moniarvoisuus on erilaisten elämänkatsomusten, toiminta-tapojen ja todellisuuksien havaitsemista, kokemista ja analysointia sekä moninaisuuden ymmärtämistä.

Kansainvälisyys on globaalin ja monikulttuurisen elinympäristön tarkastelemista oman kansallisen kulttuuriperintömme pohjalta.

Tavoitteellisuus on asetettuihin oppimistavoitteisiin pyrkimistä käyttäen sekä perinteisiä että uutta luovia toimintatapoja.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on sitä, että opistossa suhtaudutaan kaikkiin samanarvoisesti riippumatta iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä tai poliittisesta taustasta, kielestä, maailmankatsomuksesta, uskonnosta, terveydentilasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Peruskoulua ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto TJO ry

Aktiivi-Instituutti, Helsingin aikuisopisto ja työvoimakoulutus kuuluvat samaan organisaatioon.