Search Etusivu Toggle Menu
Home Search
Helsingin aikuisopisto > Helsingin aikuisopiston yleisinfo
 • Opisto on vapaan sivistystyön lain piiriin kuuluva kansalaisopisto
 • Ammatillinen keskusjärjestö TVK perusti opiston vuonna 1961
 • Opiston nimi oli vuosina 1962-1996 Virkailijain kansalaisopisto
 • Opiston omistaja ja ylläpitäjä on STTK-järjestöön kuuluvien toimihenkilöliittojen muodostama Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry
 • Opisto saa lakisääteistä valtionosuutta ja Helsingin kaupungin avustusta
 • Opisto kuuluu maan suurimpiin yksityisiin kansalaisopistoihin (kansalaisopistoja on Suomessa yhteensä 187 ja ne toimivat jokaisessa kunnassa 630 000 opiskelijan ja 2,3 miljoonan opetustunnin voimin)

Vuosittain:

 • 43 200 oppituntia
 • 9 500 opiskelijaa
 • 19 800 opintoryhmää
 • 25 päätoimista toimihenkilöä
 • 250 tuntiopettajaa
 • 35 opetustilaa opiston päätoimipaikassa
 • Liikevaihto 6,4 M€

Toiminta-ajatus

Helsingin aikuisopisto on kaikille avoin tavoitteellinen opiskeluyhteisö aikuisille, jotka haluavat edistää elinikäistä, jatkuvaa oppimistaan ja henkistä kasvuaan

Arvot

Asiakaslähtöisyys
on asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamista ja oppijakeskeisyyttä.

Yhteistoiminnallisuus
on ihmisten kunnioittamista, avointa vuoro-vaikutusta sidosryhmien kanssa ja yhdessä tekemistä.

Moniarvoisuus
on erilaisten elämänkatsomusten, toiminta-tapojen ja todellisuuksien havaitsemista, kokemista ja analysointia sekä suvaitsevaa ymmärtämistä.

Kansainvälisyys
on globaalin ja monikulttuurisen elinympäristön tarkastelemista oman kansallisen kulttuuriperintömme pohjalta.

Tavoitteellisuus
on asetettuihin oppimistavoitteisiin pyrkimistä käyttäen sekä perinteisiä että uutta luovia toimintatapoja.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

on sitä, että opistossa suhtaudutaan kaikkiin samanarvoisesti riippumatta iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä tai poliittisesta taustasta, kielestä, maailmankatsomuksesta, uskonnosta, terveydentilasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Oppimisen tavoitteet/ Opetuksen toimintastrategiat

Kokonaisvaltaisen maailmankuvan ja ihmiskäsityksen muodostuminen
Kokonaisvaltainen asioiden käsittely; olennaisen tiedon etsiminen ja välittäminen; eri oppiaineiden välinen yhteistyö

Nykyisten ajattelu- ja toimintamallien arvioiminen
Erilaisten todellisuuksien havaitseminen, kokeminen ja eritteleminen; moniarvoisuus opetuksessa; kriittiseen tarkasteluun kannustava opetus; opetuksen jatkuva kriittinen arvioiminen

Tasa-arvon edistyminen
Vähän koulutusta saaneille ja syrjäytyneille suunnattu opetus; maahanmuuttajien koulutus painopistealueena; työttömien koulutus; sukupuolten tasa-arvokasvatus; erilaisuuden hyväksymiseen ja suvaitsevaisuuteen kannustava opetus

Elinympäristön muutosten ymmärtäminen ja hallinta
Elämän hallintaan ja kriiseihin valmentava koulutus; elämäntavan muutoksia tarkasteleva koulutus; ympäristökasvatus; tietoyhteiskunnan haasteisiin valmentava koulutus; mediakriittisyys; kansainvälistävä ja kulttuurierot huomioonottava koulutus

Kansainvälisyyteen kasvaminen
Monipuolinen kieltenopetus; kansainväliset yhteistyöverkostot ja projektit; vieraiden kulttuurien opetus; ulkomaalaisten koulutus; opintomatkat, retket ja seminaarit ulkomaille; vieraskielinen opetus.

Suomalaisen identiteetin vahvistuminen
Suomen kielen, kulttuurin ja historian opetus; suomalaisuus kansainvälistymisen perustana; suomen kielen käytön vaaliminen; oman kulttuurin arvostaminen

Esteettisen maailman ymmärtäminen
Monipuolinen tavoitteellinen taidekasvatus (kokeminen, tekeminen ja arviointi); painopistealueena visuaaliset taiteet (kuvataide, valokuva, elokuva, mediat); eri kulttuurimuotoihin perehdyttäminen; taiteen perusopetus; yhteistyö taidekorkeakoulujen kanssa.

Yhteiskunnalliseen osallistumiseen ohjautuminen
Aktiivisen kansalaisuuden tukeminen; lähidemokratian toteutumista tukeva opetus; järjestötoimintavalmiuksien opetus; laajempaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen valmentava opetus.

Ihmisen hyvinvoinnin lisääminen
Elämäntaito- ja ihmissuhdekurssit; itsetuntemuskurssit; yhteistoimintataitojen ja tiimityön koulutus; vuorovaikutustaidot; positiivisen ajattelun kurssit; tapakasvatus; monipuolinen terveys- ja liikuntakasvatus; itsehoitokurssit; kauneus- ja tyylikurssit; terveellisten elämäntapojen korostaminen.

Oppimiskyvyn ylläpitäminen ja kehittyminen
Elinikäinen oppiminen koulutuksen lähtökohtana; opiskelutaidon opetus; monipuoliset oppimis- ja opetusmenetelmät; avoimien oppimisympäristöjen kehittäminen; yksilöllisten opetusjärjestelyjen kehittäminen; abikurssit; eri opetusaloja yhdistävät kurssit.

Ilmaisu- ja viestintätaitojen kehittyminen
Viestintä- ja mediakasvatus; ilmaisu- ja esiintymistaidon opetus; puhumisen ja kirjoittamisen opetus; kirjallisuuden opetus; luovien voimavarojen hyödyntäminen; laaja, monipuolinen kielten opetus; myös harvinaisten kielten opetusta; kielimatkat.

Tietotekniikan mahdollisuuksien hyödyntäminen
Tietotekniikan perusvalmiuksien opetus; virtuaaliopetuksen edistäminen; multimediakoulutus; ikääntyvien tietoteknisten valmiuksien kehittäminen.

Korkea-asteen koulutuksen hyödyntäminen
Avoimen yliopisto-opetuksen monipuolinen, uusiutuva tarjonta; monimuoto-opiskeluun panostaminen; valinnaisten opiskelumuotojen tarjonta; pääkaupunkiseudun muuta tarjontaa täydentävä opetus; yhteistyö useiden eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Työelämässä tarvittavien valmiuksien lisääminen
Työllistymisen ja työnhakuvalmiuksien edistäminen; ammatillisia perusvalmiuksia edistävä koulutus (ilmaisu- ja viestintäkasvatus; kielten opetus; tietotekniikan perusopetus; vuorovaikutustaitojen kehittäminen; kansainvälisyyskasvatus); työkykyä ylläpitävä koulutus; henkilöstökoulutus asiakkaan toivomusten mukaan; käytännön harjoittelun järjestäminen aikuisopetukseen erikoistuville opettajille; pedagoginen täydennyskoulutus; henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat.

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistyminen
Työvoimapoliittisen koulutuksen lisääminen ja tehostaminen; suomen kielen ja kulttuurin opetus painopistealueena; maahanmuuttajien työllistymistä edistävä koulutus; eurooppalaiset ja kotimaiset projektit.

Eläkeläis- ja vanhusväestön elämänlaadun parantuminen
Vanhenemiseen liittyvien asioiden käsittely; ikääntyvälle väestölle suunnatut kurssit; yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen kanssa.

Vapaa-ajan mielekäs käyttö
Käden taitoja kehittävä koulutus; taideaineiden opetus; liikuntakasvatus; kielten opetus; tietotekniikan koulutus; veneilykurssit; luonto- ja vaelluskurssit.

Koulutusalueet

 • Kaikille avoimia kursseja useilta aihealueilta. Suuri osa opetuksesta on arki-iltaisin, mutta ohjelmassa on runsaasti myös päivä- ja viikonloppukursseja. Kurssit ovat eripituisia ja niitä alkaa pitkin vuotta.
 • Avointa yliopisto-opetusta useissa eri aineissa.
 • Maahanmuuttajille koulutusta yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa. Opetus painottuu suomen kielen opintoihin, yhteiskuntaan ja työelämään ohjaavaan koulutukseen sekä tietotekniikkaan.
 • Henkilöstö- ja tilauskoulutus räätälöidään tilaajan toivomusten mukaan. Eniten järjestämme vieraiden kielten, tietotekniikan sekä ihmissuhde- ja viestintätaitoihin liittyvää koulutusta. Tämä koulutus järjestetään usein työpaikkojen omissa tiloissa.

Avoin yliopisto

 • Yliopistollisia arvosanoja pohjakoulutuksesta riippumatta
 • Lähi- ja monimuoto-opetusta
 • Yhteistyössä Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistojen kanssa; yliopisto antaa todistukset
 • Ravitsemustiede, terveys- ja hoitotieteet, yhteiskuntatieteet ym.
 • Vuosittain opetusta noin 6-7 eri aineessa

Työvoimakoulutus

 • Maahanmuuttajille (opetusta enemmän kuin muissa kansalaisopistoissa)
 • Yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa
 • Suomen kielen opintoja, yhteiskuntaan ja työelämään ohjaavaa koulutusta, tietotekniikkaa, käden taitoja

Henkilöstökoulutus

 • Yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin henkilöstön koulutusta
 • Räätälöidään tilaajan toivomusten mukaan
 • Työpaikoilla tai opiston opetustiloissa
 • Eniten kielten, tietotekniikan sekä ihmissuhde- ja viestintätaitojen koulutusta

Henkilöstö

 • 37 päätoimista
  • Rehtori
  • Apulaisrehtori
  • Koulutusjohtaja
  • Avointen yliopisto- ja korkeakouluopintojen koulutuspäällikkö
  • Elämäntaito, ilmaisu- ja yhteiskunta-aineiden sekä liikunnan ja tanssin koulutuspäällikkö
  • Vieraiden kielten koulutuspäällikkö
  • Taideaineiden koulutuspäällikkö
  • Tietotekniikan ja yritystalouden koulutuspäällikkö
  • Kolme suomen kielen opettajaa (Finnish for Foreigners)
  • Suomen kielen opinto-ohjaaja ja tiedottaja
  • Liikunnan ja tanssin suunnittelijaopettaja
  • Tietohallintopäällikkö
  • Talouspäällikkö
  • Palvelupäällikkö
  • Kolme palvelu- ja hallintovastaavaa
  • Henkilöstövastaava
  • Opistoisäntä
  • Kaksi päivävahtimestaria
  • Kahdeksan peruskoulun opettajaa
  • Peruskoulun koulusihteeri
  • Peruskoulun vahtimestari
 • Tietotekniikan ja yritystalouden projektipäällikkö
 • yli 250 tuntiopettajaa
 • Muut osa-aikaiset

Tutkittua tietoa

Helsingin aikuisopiston opiskelijat ovat arvioineet opiston toiminnan laatua. Kaksi Espoon-Vantaan teknillisen ammattikorkeakoulun opiskelijaa teki keväällä 2004 asiakastyytyväisyystutkimuksen postikyselynä opistomme opiskelijoiden keskuudessa. Tutkimus tehtiin opiston toimeksiannosta EVTEK:n liiketalouden koulutusohjelmaan liittyvänä opinnot päättävänä opinnäytetyönä.

Otoksen koko: 500 (vastanneita 48 %).

Tyypillinen vastaaja muistuttaa keskiverto-opiskelijaamme: keski-ikäinen, keskiasteen tai korkea-asteen koulutuksen omaava nainen, joka on aikaisemminkin osallistunut opiston kurssille.

Vastaajat olivat erityisen tyytyväisiä kurssitarjonnan monipuolisuuteen, opetuksen laatuun ja opiston sijaintiin. Suurin osa kehittämisehdotuksista liittyi opiston tiloihin, kurssimaksuihin, tiedottamisen näkyvyyteen ja kurssitoiveisiin.

Laatupalkinto

Opetusministeriö myönsi Helsingin aikuisopistolle kansalaisopistojen laatupalkinnon vuonna 2007.