Etusivu Toggle Menu
Home
Helsingin aikuisopisto > Opisto > Oppimateriaalit ja projektit

Koto-Suomi

Opetushallituksen LaKe-rahoituksella alettiin laatia oppimateriaalia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen. Hanke on nimeltään Koto-Suomi ja siinä keskitytään YTO-aineiden eli yhteiskuntatiedon, työelämän ja ohjauksen materiaalien tuottamiseen ns. perusetenijöitten koulutuksiin. Suomen kieli sisältyy oppimateriaaliin integroidusti, ja myös verkkomateriaalia tuotetaan opiskelijoiden tietoteknisten taitojen parantamiseksi sekä itsenäiseen työskentelyyn.

Empowering Migrants for Employment EME

Helsingin aikuisopisto on mukana Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella käynnistyneessä kansainvälisessä Empowering Migrants for Employment EME –hankkeessa. Hanke käynnistyi 1.11.2018 ja sen aikana arvioidaan ja testataan keinoja tunnistaa maahanmuuttajien (erityisesti pitkään työttömänä olleiden naisten) taitoja, osaamista ja valmiuksia ja edistää heidän työllistymistään. Keinoihin perehdytään tutustumalla kansainvälisten kumppaniorganisaatioiden toimintaan Ruotsissa ja Belgiassa. Yksi tutustumis- ja arviointimatka suuntautuu Suomeen, jossa kansainväliset hankekumppanimme tutustuvat TSL:n Ote työhön -hankkeen toimintaan Helsingissä ja Tampereella. Parhaat käytännöt arvioidaan ja dokumentoidaan toimenpidesuositukset sisältäväksi menetelmäoppaaksi, jonka toimintamalleja pilotoidaan Ote työhön -hankkeen käynnistämässä vertaisohjauksessa ja työpajatoiminnassa. Menetelmäoppaan ja toimenpidesuositusten levittämisellä vaikutetaan kotoutumislainsäädäntöön, kotouttamisrakenteisiin ja päättäjiin.

TSL toimii hankkeen hallinnoijana ja kansainvälisen yhteistyön koordinoijana. Kansainväliset kumppanit ovat Emancipatie Via Arbeid EVA -järjestö Belgiassa, Arbetarnas Bildningsförbund ABF Ruotsissa sekä Piteån kunta Ruotsissa. Kansalliset osatoteuttajat ovat Helsingin aikuisopisto, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen yliopisto sekä Silta-Valmennusyhdistys ry.

Hankkeen kesto on 1.11.2018–31.12.2020.

Ote työhön -hanke

Hankkeessa luodaan uusi tapa ohjata työhön ja koulutukseen pitkään poissa työelämästä olleita maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Yhdessä ammattiyhdistysaktiivien ja S2-opettajien kanssa parannetaan osallistujien työelämävalmiuksia ja autetaan myös työhön tutustumisessa työpaikoilla. Työnantajat saavat uutta osaamista kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta ja suomen kielen oppimisen tukemisesta työpaikoilla.

Hankkeessa mukana on kattava yhteistyöverkosto ammattiyhdistyksistä ja maahanmuuttajajärjestöistä koulutusorganisaatioihin ja työnantajiin. Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL. Osatoteuttajia ovat Helsingin aikuisopisto, Silta-Valmennus, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, ja Tampereen yliopisto. Yhteistyökumppanina on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Hankkeessa ovat mukana myös Naistari, Monika-naiset, Stadin aikuisopisto, DIAK, Amiedu, ja TE-toimistot Helsingissä ja Tampereella. Hankkeen rahoittajat ovat Euroopan sosiaalirahasto ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

https://www.otetyohon.fi/

Ympäristökasvatuksen yhteishanke – materiaalipaketti Kielipuu

Opintokeskus Vision Ympäristökasvatus osaksi maahanmuuttajien kielikoulutusta -hankkeessa (2016–2017) on laadittu ympäristökasvatuksen koulutusmateriaali maahanmuuttajille suunnatuille suomen kielen ja kotoutumisen kursseille. Se on luotu yhdessä työryhmän kanssa, joka koostuu ympäristöasiantuntijoista, suomen kielen opettajista sekä maahanmuuttajajärjestöjen edustajista.

Kielipuu-materiaali on selkeä, käytännönläheinen ja helppokäyttöinen koulutusmateriaali, jonka avulla suomen kielen kouluttajien on itse mahdollista sisällyttää kestävän kehityksen teemoja opetukseensa. Materiaali on rakennettu siten, että sitä voi käyttää eri kielitaitotasojen opetuksessa (A1 ja A2-B2). Hankkeeseen sisältyy myös verkossa oleva aineistopankki, josta materiaalin voi ladata. Oppimateriaalihanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.

Materiaaliin kuuluvia tehtäviä voi ladata verkosta 30.9.2017 alkaen osoitteessa: www.kielipuu-materiaali.fi

Yhteiskuntaorientaatio-kurssin oppimateriaali

Suomen Pakolaisavun kanssa yhteistyössä tehtävässä oppimateriaaliprojektissa laaditaan laaja Suomen yhteiskuntatiedon materiaali kiintiöpakolaisille ja muille maahanmuuttajille. Tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen tuottamalla kansallisesti yhtenäinen oppimateriaali, jossa kerrotaan Suomesta yhteiskuntana suomalaisten arvojen, yhteiskunnan kehityksen ja palvelujärjestelmien näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat mm. työ, koulutus, perhe-elämä, politiikka ja vaikuttaminen, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä lainsäädäntö. Tavoitteena on, että kurssilainen oppii ihmisoikeuksista ja demokraattisista periaatteista, yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista sekä suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja käytännön arkielämästä.

Materiaali tullaan julkaisemaan verkossa, jossa se on kaikkien käytettävissä. Se suunnataan maahanmuuttajia kouluttaville opettajille ja ohjaajille, erityisesti määrätyn koulutuksen saaneille omakielisille kouluttajille. Yhteiskuntaorientaatio-kurssi on osa Suomen Pakolaisavun Kotikunta-hanketta (2016 – 2018), joka edistää kiintiöpakolaisten kotoutumisen nopeaa käynnistymistä ja kiinnittymistä vastaanottaviin kuntiin ja asuinyhteisöihin. Hanketta rahoittaa EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. Helsingin aikuisopistossa projektikoordinaattorina ja kirjoittajana toimii ohjaava opettaja Lilli Rasilainen sekä muina kirjoittajina ohjaavat opettajat Marjaana Markkanen, Mira Larduet ja Ulla Tarkka. Projektiaika on 1.2.-15.9.2017.

Kotona verkossa -projekti

Kotona verkossa -projekti keskittyy kotoutumis- ja muun maahanmuuttajakoulutuksen opettajien TVT-taitoihin. Projektin tavoitteena on vahvistaa opettajien tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia sekä jalkauttaa olemassa olevia digitaalisia oppimisympäristöjä ja verkkopalveluita opetuksessa. Projektissa toteutettavassa verkko-opintopiirissä otetaan käyttöön uusia pedagogisia menetelmiä ja toimintamalleja aikuisten maahanmuuttajien koulutuksessa.

KÄTS: Käytännön suomea -oppimateriaali

Opetushallituksen rahoittama Käytännön suomea –projekti kulki työnimellä KÄTS. KÄTSissä tuotettiin maahanmuuttajille suomen kielen oppimateriaalia erityisesti hitaasti eteneviin koulutuksiin. KÄTS-materiaaleissa lähdetään liikkeelle käytännön tarpeista viestiä jo pienelläkin sanamäärällä. Oppimateriaali valmistui v. 2012 lopussa ja on nyt kaikkien käytettävissä pdf-muotoisena. Tekijät: Sirpa Rönkkö – Kaisa Toiviainen, kuvitus: Elina Roininen, taitto: Kaisa Kainulainen

Käytännön suomea -materiaalit

Kotoutumisverkon suositukset

Kotoverkon suositukset aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen laadukkaaksi toteuttamiseksi ja laadun varmistamiseksi

Lue lisää kotoutumisverkosta ja suosituksista.

LUKIMO

Projektin kesto: 1.12.2014–31.12.2015
Projektin jäsenet:  Amiedu, Axxell, Helsingin aikuisopisto
Rahoittaja: Opetushallitus
Projektin tavoite: Tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää luku- ja kirjoitustaidon opetuksen sisältöjä. Hankkeeseen osallistuvat pääkaupunkiseudulla luku- ja kirjoitustaidon koulutusta toteuttavat oppilaitokset: Amiedu (koordinaattorina), Axxell sekä Helsingin Aikuisopisto. Yhteisille luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen moduulirungoille ja sisällöille on tarvetta, jotta opiskelijoiden ohjaus oppilaitoksen sisällä ja oppilaitosten kesken perustuisi yhteisesti sovituille, kaikkien hyväksymille kriteereille.

Projektin tulos: LUKIMO – AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN TEEMARUNGOT PÄÄKAUPUNKISEUDULLE

Lue lisää projektista: Lukimon opas

Lähtöruutu -hanke

1.4.2013 – 31.12.2014 ESR – rahoitteinen hanke, rahoittajana Uudenmaan ELY-keskus. Hankekumppaneina Axxell Monikulttuurisuuskeskus, Amiedu ja Helsingin aikuisopisto Lähtöruutu-hankkeen tavoitteena on

  • Laatia aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen soveltuva lähtötason testi ja levittää sitä niiden käyttöön, jotka noudattavat Opetushallituksen Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteita vuodelta 2012
  • Määritellä ne kriteerit, joilla opiskelijat voidaan ohjata aloittamaan opintonsa juuri heille soveltuvasta moduulista,
  • Lisätä lähtötason testauksen tulosten luotettavuutta
  • Lisätä oppilaitosten välistä verkostoitumista ja yhtenäistää pedagogista kehittämistä.

Lahtoruutu_1. luku
Lahtoruutu_2. luku
Lahtoruutu_3. ja 4. luku
Lahtoruutu_5. liitteet
Lahtoruutu_opas

Mitä lukutaito-opettajan on hyvä tietää ja osata?
Taina Tammelin-Laine Lähtöruutu-hankkeen päätösseminaari, Helsinki 25.11.2014

 

Sukellus Suomeen -projekti

Sukellus Suomeen on Helsingin aikuisopistossa Opetushallituksen rahoituksella toteutettu projekti, jossa on tuotettu oppimateriaalia maahanmuuttaneiden koulutukseen. Hankkeen aikana on kehitetty arjen taitojen, yhteiskuntatietouden ja kulttuurintuntemuksen opetusmateriaalia maahanmuuttaneille tarkoitetuille alkuvaiheen kursseille: luku- ja kirjoitustaidottomien kursseille ja suomen kielen perustason kursseille. Materiaalin tuottamisessa on pyritty huomioimaan erilaiset opiskelijaryhmät; kotoutumiskoulutuksen ja omaehtoisen koulutuksen tarpeet. Projekti on toteutettu Helsingin aikuisopistossa, joka on Helsingissä toimiva yksityinen kansalaisopisto, ja yksi maamme suurimpia maahanmuuttaneiden kouluttajia. Oppimateriaali on julkaistu elokuussa 2009. Oppimateriaalin on suunnitellut Sari Nummela, VTM, joka on toiminut pitkään maahanmuuttajien yhteiskunta-, koulutus- ja työelämätiedon opettajana sekä ohjaavana opettajana. Oppimateriaalin kuvituksesta vastaa Elina Roininen. Oppimateriaali on jaoteltu erikseen luku- ja kirjoitustaidottomille sekä perustason kursseille. Tehtävien tasoluokitus on vain suuntaa antava, joten molempiin tehtävätasoihin kannattaa tutustua ja valita niistä oman ryhmän tasosta riippuen sopivat tehtävät. Lisätietoja antaa: Jyrki Sipilä, 09 41 500 300 tai sähköposti: jyrki.sipila@helao.fi.

Sukellus Suomeen -materiaalit

SUKIMO – aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen suomen kielen moduulirungot

Helsingin aikuisopisto oli mukana Opetushallituksen rahoittamassa SUKIMO-projektissa. Projektiaika 1.9.2012-31.10.2013. Helsingin aikuisopiston yhteistyökumppanit projektissa olivat pääkaupunkiseudun työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen järjestäjät: Amiedu, Axxell, Edupoli, Vantaan aikuisopisto, Eiran aikuislukio sekä Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto.

SUKIMO suomen kielen moduulit